Eechangez Liège/Luik 2017

NL - Verslag van de dag

De derde editie van Eechangez vond plaats op 26 oktober 2017 in Luik. Eechangez is een moment van expertise-uitwisseling rond cultuureducatie waarop collega's uit de andere gemeenschappen elkaars werking/projecten kunnen leren kennen. Het is vooral een dag waarop er tijd wordt gemaakt voor ontmoeting en dialoog met het oog op nieuwe samenwerkingen.

La Boverie

voor het eerste deel van de dag, waren de deelnemers te gast bij La Boverie, het vernieuwde museum voor schone kunsten van Luik. Er werd een blik geworpen op cultuureducatie vanuit drie verschillende organisatievormen. Het educatieve aanbod in La Boverie door Edith Schurgers, de visie op partnerschappen van Sophie Biesmans van Les Atelier 04 en het project Liège Souffle Vert, toegelicht door  Guy Massart van Songes vzw.

Edith Schurgers, hoofd van het team educatie van het museum, gaf ons een blik op hun aanpak en educatieve aanbod. Zo heeft het museum naast de reguliere werking veel aandacht voor uiteenlopende doelgroepen, waarvoor ze vaak samenwerken met gespecialiseerde partners. Dit kan gaan over aangepaste rondleidingen tijdens tentoonstellingen tot unieke projecten met schoolkinderen. Op de lange termijn hoopt Edith Schurgers om een sterke expertise op te bouwen voor het werken met verschillende doelgroepen en wil ze ook een bewustzijn creëren bij tentoonstellingsmakers voor de noden van bepaalde doelgroepen.  

Sophie Biesmans is de coördinator van Les Atelier 04, een nomadische atelierwerking voor breed publiek, zeker ook voor kinderen en jongeren. Iedereen die zin heeft om zich creatief uit te drukken is welkom. Voor Sophie zijn goesting, stedelijke expressie en creativiteit de kernwoorden van de werking van Les Atelier 04. Ze hebben geen eigen ateliers maar gaan telkens op zoek naar nieuwe ruimten, nieuwe samenwerkingen, zo o.a. ook met La Boverie. Hun belangrijkste partner is het netwerk van Culturele Centra rond Luik waaraan ze verbonden zijn en natuurlijk de kunstenaars en artiesten waar ze mee werken. Les Atelier 04 treedt ook vaak op als partner bij projecten of festivals waarbij ze graag de ‘lijm’ vormen tussen de partners, dit ook om de stem van initiatieven waar ze in geloven te versterken eerder dan zichzelf te profileren als ‘visionaire’ organisatie. In Luik heeft er zich de laatste jaren dan ook een sterk netwerk van actoren gevormd die werken rond cultuureducatie en die projecten op poten zetten van onderuit. De uitdagingen blijven van financiële en politieke aard. Toch is er een rijke grond en is er meer en meer expertise voor handen en dat stemt Sophie Biesmans enthousiast. In Luik gebeurt er veel met weinig, daar is iedereen het over eens na een dag als Eechangez! Toch blijft het vaak een moeilijke zoektocht naar middelen en helaas is ook daar iedereen het over eens.

Liège Souffle Vert is een initiatief van Songes vzw, een kleine organisatie met een antropologische en etnografische achtergrond. Het doel blijft het emanciperen van het publiek op basis van experiment in de publieke ruimte. Met Liège Souffle Vert 2016 gooien ze het over de ecologische boeg en vertrekken ze vanuit de vaststelling dat er in het centrum van Luik slechts beperkt groen aanwezig is. Ze lieten zich inspireren door het project Lausanne Jardins in 2014 waarbij er via groene ingrepen in de stad aandacht gevestigd werd op het ontbreken van groen in de stedelijke context. De basis van het festival in Luik zijn 6 installaties die samen met culturele partners, kunstenaars en bewoners tot stand komen. Er is daarbij veel aandacht voor experiment en een ongedwongen sfeer. Het samen werken aan de installaties heeft in sommige wijken een hele nieuwe dynamiek gecreëerd waarvan de bewoners vandaag nog profiteren. In 2019 zal er een tweede editie plaatsvinden en Guy Massart hoopt het festival dan ook te kunnen opentrekken naar een ruimer terrein dan Luik alleen.  

Le Ravi

De namiddag van Eechangez bracht de deelnemers bij Le RAVI, een kunstenaarsresidentie in Luik. Anne Sophie Arnould van MADMusée, Vincent Mathy van Junge Festival en Brigitte Vandenbossche van Les A.T.I. stelden kort hun werking voor waarna het gesprek rond mogelijkheden en samenwerkingen werd verdergezet.

Het MADMusée werkt uitsluitend vanuit een collectie hedendaagse ‘Art Brut’ en werd opgericht door Créahm, creativiteit en mentale handicap. Ze organiseren in hun educatieve werking activiteiten en ateliers voor kinderen ook buiten de muren van het museum. Zeker nu het museum nog een tijdje gesloten zal zijn wegens renovatie. Het MADMusée positioneert zich in een internationaal netwerk van gelijkaardige initiatieven, maar blijft voor België een unieke plek. Bekijk hier een filmpje over een recent project 'Gimme Shelter'.

Les A.T.I. is een archiefwerking rond jeugdliteratuur waarvan de verzameling van Michel Defourny de basis vormt. Brigitte Vandenbossche is coördinator van de vzw. Het archief wordt vooral ter beschikking gesteld van onderzoekers, kunstenaars, tentoonstellingsmakers en dergelijke meer maar via het organiseren van festivals als Jungle komt de collectie ook tot bij het publiek. Naar de toekomst toe hoopt Brigitte het archief onder te kunnen brengen in een plek waar ook ruimte is voor presentatie.

Het festival Jungle dat zich focust op jeugdliteratuur, illustratie en grafische vormgeving zag het levenslicht in 2016 en is aan een tweede editie toe in 2018. Vincent Mathy, zelf illustrator van kinderboeken en ex-leerling van Michel Defourny is de initiatiefnemer. Het idee voor een festival kwam er doordat je als illustrator geen directe band hebt met je publiek. Wat echter nog van groter belang is voor Vincent Mathy is de nood om mensen en kinderen opnieuw beelden te leren lezen en hun creativiteit te stimuleren, om mensen te activeren. Dat mist hij in het klassieke onderwijs. Het festival bestaat uit tentoonstellingen, workshops, acties in de publieke ruimte en ook lezingen bijvoorbeeld speciaal voor bibliothecarissen. Met een beperkt budget werd Jungle een fantastisch evenement. Toch botst ook Vincent Mathy op financiële obstakels. Met de betreffende Waalse subsidie mag je enkel Waalse kunstenaars betalen. Via buitenlands fondsen die buitenlandse gastkunstenaars met zich meebrengen en een vrijwilligerswerking konden de kosten gedrukt worden. Veel creatie gebeurde ook ter plekke.

Welke middelen zijn er voorhanden voor grotere projecten of samenwerkingen over regio’s of landsgrenzen heen? Voor deze vraag lieten we Gerhard Verfaillie van CC Hasselt aan het woord. Hij heeft heel wat ervaring met subsidiedossiers voor Intereg en Creative Europe. Het festival Impact rond technologie en podiumkunsten is bijvoorbeeld een samenwerking tussen Hasselt, Luik, Maastricht, Aken, Eupen en Düren. Ondank de complexiteit van een Interegdossier en de creativiteit die er nodig is om het te schrijven, zorgt het festival voor een uitwisseling van publiek tussen de steden die ook blijvend is. Impact is een groots opgezet festival, maar samenwerkingen over de taalgrenzen en landsgrenzen hoeven natuurlijk niet altijd zo groot te zijn. Een informele ontmoeting kan genoeg zijn om projecten op te starten. Dat is ook wat Vitamine C beoogt met Eechangez.

Uitwisseling en samenwerking tussen de gemeenschappen is ook wat het Cultureel Akkoord tussen Waalse en Vlaamse overheid wil stimuleren. Na een lange voorgeschiedenis ondertekenden de ministers van Cultuur van beide gemeenschappen in 2012 dit Cultureel Akkoord waarbinnen een subsidielijn voor culturele projecten voorzien is. Lieven Boelaert (Dep. CJM) en Françoise Gallez (Dep. CFWB) geloven dat er meer dan ooit wordt samengewerkt op beleidsniveau. Zo wordt er gesproken over het op elkaar afstemmen van kunstenaarsstatuten, de Taxshelter, de positie van Brussel in dit verhaal, Unesco en noem maar op. Ze zien ook dat er veel beweegt in de sector en zijn enthousiast over de reeds gerealiseerde projecten via het Cultureel Akkoord, al begrijpen ze ook dat het over beperkte middelen gaat. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het experimenteel gehalte en een thematische, geografische en sectorale spreiding.

Na een lange dag van ontdekken en ontmoeten in Luik kan Vitamine C stellen dat er in Luik hele fijne, innovatieve projecten en initiatieven bestaan in het bereik van cultuureducatie. Er zijn politieke en financiële obstakels en aandachtspunten voor het beleid, maar het mankeert de sector niet aan enthousiasme en goesting om samen te werken met de collega’s uit de verschillende gemeenschappen. We werden nieuwsgierig om de Luikse initiatieven in de toekomst te blijven volgen. Mogelijk zijn er linken gelegd die tot samenwerkingen kunnen leiden. Vitamine C bedankt alle deelnemers en sprekers voor de inspirerende dag en kijkt al uit naar de volgende ontmoeting elders in het land!

Patrick Jordens deed voor Vitamine C een voorbereidende prospectie in Luik. Lees het artikel hier

FR - Compte rendu de la journée

La troisième édition d’Eechangez a eu lieu le 26 octobre 2017 à Liège. Eechangez est un moment d’expertise et d’échange autour de la médiation à la culture lors duquel des collègues de communautés diverses apprennent à mieux connaître leurs activités et projets respectifs. C’est avant tout une journée lors de laquelle on consacre du temps à la rencontre et au dialogue en vue de développer de nouveaux partenariats.

La Boverie

La première partie de la journée s’est déroulée à La Boverie, le musée des beaux-arts de Liège à présent rénové. L’attention s’est portée sur la médiation à la culture, à partir de trois formes d’organisations différentes. L’offre de médiation que propose La Boverie exposée par Édith Schurgers, la vision des partenariats présentée par Sophie Biesmans des Ateliers 04 et le projet Liège Souffle Vert expliqué par Guy Massart de l’asbl Songes.

Édith Schurgers, responsable du service éducatif du musée, nous a donné sa vision de l’approche et l’offre éducative du musée. Ainsi, outre ses activités régulières, le musée s’efforce d’atteindre des groupes cibles divers et variés et pour ce faire, il collabore souvent avec des partenaires spécialisés. Cela peut aller de visites guidées adaptées durant des expositions à des projets uniques qui s’adressent aux écoliers. À long terme, Édith Schurgers espère acquérir une solide expertise de travail avec différents groupes cibles et souhaite aussi éveiller une conscientisation des concepteurs d’exposition quant aux besoins de certains groupes cibles.

Sophie Biesmans est la coordinatrice des Ateliers 04, une structure d’atelier nomade pour un vaste public, certainement aussi destiné aux enfants et aux adolescents. Toute personne qui désire exprimer sa créativité y est la bienvenue. Pour Sophie, l’envie, l’expression urbaine et la créativité sont les mots-clés du fonctionnement des Ateliers 04. Ils ne possèdent pas de propre lieu, mais partent chaque fois à la recherche de nouveaux espaces et de nouveaux partenariats, entre autres, avec La Boverie. Leur partenaire principal est le réseau des centres culturels autour de Liège auxquels ils sont associés et naturellement les artistes avec lesquels ils travaillent. Les Ateliers 04 participent aussi souvent à des projets ou à des festivals pour lesquels ils souhaitent faire fonction de trait d’union entre les partenaires, et ce, plus pour soutenir la voix des initiatives auxquelles ils croient que pour se profiler en tant qu’organisation « visionnaire ». Au cours des dernières années, il s’est constitué à Liège un grand réseau d’acteurs qui travaillent autour de la médiation culturelle et mettent sur pied des projets de manière ascendante. Si les défis demeurent de nature financière et politique, il existe néanmoins un terreau fertile et de plus en plus d’expertise, ce qui suscite l’enthousiasme de Sophie Biesmans.

Un constat fait l’unanimité après une journée comme Eechangez : à Liège, il se passe beaucoup de choses avec peu de moyens ! Cependant, la recherche de moyens reste difficile et laborieuse. Cette observation regrettable fait également l’unanimité.

Liège Souffle Vert est une initiative de l’asbl Songes, une petite organisation qui s’appuie sur une démarche ethnographique et anthropologique. L’objectif reste l’émancipation du public sur base d’expérimentation dans l’espace public. Avec Liège Souffle Vert 2016, l’organisation prend le cap de l’écologie, partant du fait que le centre-ville de Liège manque de verdure. Ils se sont inspirés du projet Lausanne Jardins en 2014 qui a capté l’attention du public pour le manque de verdure dans le contexte urbain à travers des interventions vertes dans la ville. Le festival à Liège s’articule autour de six installations réalisées avec des partenaires culturels, des artistes et des habitants. L’initiative a généré beaucoup d’intérêt pour l’expérimentation et s’est déroulée dans une ambiance décontractée. Dans certains quartiers, le travail participatif aux installations a créé une dynamique dont les habitants profitent encore aujourd’hui. En 2019, une deuxième édition aura lieu et Guy Massart espère que le festival pourra s’étendre au-delà du seul centre-ville de Liège.

Le Ravi

L’après-midi, les participants à Eechangez ont visité Le RAVI, une résidence d’artistes à Liège. Anne Sophie Arnould du MADMusée, Vincent Mathy du Junge Festival et Brigitte Vandenbossche des A.T.I. ont brièvement présenté les activités. Ensuite, la discussion s’est poursuivie autour de possibilités et de partenariats.

Le MADMusée fonctionne exclusivement à partir d’une collection contemporaine d’art brut créée par le Créahm (Créativité et Handicap mental). Le service éducatif organise également des activités et des ateliers pour enfants hors les murs, certainement en ce moment où le musée est provisoirement fermé pour travaux de rénovation. Le MADMusée se positionne dans un réseau international d’initiatives similaires, mais reste un lieu unique en Belgique. Regardez ici un petit film sur le projet 'Gimme Shelter'.

Les A.T.I. sont un centre de documentation et d’archives autour de la littérature jeunesse constitué à partir de la collection de Michel Defourny. Brigitte Vandenbossche est la coordinatrice de l’asbl. Les archives sont surtout mises à disposition de chercheurs, d’artistes, de commissaires d’expositions, etc., mais à travers l’organisation de festivals comme Jungle, la collection parvient aussi à atteindre le grand public. À l’avenir, Brigitte espère que les archives pourront être abritées dans un lieu également doté d’espace de présentation.

Le festival Jungle, qui se concentre sur la littérature jeunesse, l’illustration et le graphisme, a vu le jour en 2016 et prépare sa deuxième édition pour 2018. Vincent Mathy, lui-même illustrateur de livres pour enfants et ex-étudiant de Michel Defourny, en est l’initiateur. L’idée d’un festival a germé du constat qu’en tant qu’illustrateur, on n’a pas de lien direct avec le public, mais ce qui préoccupe davantage Vincent Mathy est la nécessité de réapprendre aux adultes et aux enfants à lire des images et le désir de stimuler la créativité des gens afin de les activer. C’est ce qui manque selon lui dans l’enseignement classique. Le festival se compose d’expositions, d’ateliers, d’actions dans l’espace public et de lectures, par exemple, à l’attention spécifique de bibliothécaires. Malgré son budget limité, le festival Jungle est un événement extraordinaire. Vincent Mathy se heurte néanmoins à des obstacles financiers. Avec les subventions wallonnes qu’il obtient, il peut uniquement financer des artistes wallons. Par le biais de fonds que peuvent solliciter les hôtes étrangers du festival et une équipe de bénévoles pour faire tourner le festival, les coûts ont pu être réduits. Bon nombre de créations ont également eu lieu sur place.

Quels moyens sont disponibles pour de plus grands projets ou pour des partenariats interrégionaux ou transfrontaliers ? Pour cette question, nous avons donné la parole à Gerhard Verfaillie du CC Hasselt. Il a beaucoup d’expérience avec le montage de dossiers de demande de subventions à Intereg et Creative Europe. Le festival Impact autour de la technologie et des arts du spectacle vivant, par exemple, est un partenariat entre les villes de Hasselt, Liège, Maastricht, Aix-la-Chapelle, Eupen et Düren. Malgré la complexité d’un dossier Intereg et la créativité nécessaire pour le rédiger, le festival engendre un échange de public entre les villes qui se révèle durable. Impact est un grand festival, mais les partenariats transfrontaliers et plurilingues ne doivent pas forcément être de si grande envergure. Une rencontre informelle peut être suffisante pour mettre en œuvre des projets. C’est d’ailleurs ce que Vitamine C recherche à stimuler à travers l’initiative Eechangez.

L’échange et la collaboration entre les communautés sont aussi ce que l’Accord culturel entre les gouvernements wallons et flamands souhaite promouvoir. Après un long cheminement, les ministres de la Culture des deux communautés ont signé en 2012 cet Accord culturel dans lequel est prévue une ligne de subventions pour des projets culturels. Lieven Boelaert (Dép. CJM) et Françoise Gallez (Dép. CFWB) sont convaincus qu’il faut, plus que jamais, collaborer au niveau politique. Il y est question de l’harmonisation des statuts d’artiste, du Taxshelter, de la position de Bruxelles dans ce récit, de l’Unesco, etc. Ils observent aussi beaucoup de mouvement dans le secteur et sont enthousiastes à l’égard des projets déjà réalisés par le biais de l’Accord culturel, même s’ils comprennent qu’il s’agit de moyens limités. Lors de l’évaluation, il a été tenu compte de la teneur expérimentale et d’une diffusion thématique, géographique et sectorielle.

Après une longue journée de découvertes et de rencontres à Liège, Vitamine C peut affirmer qu’à la Cité ardente, il existe des projets et des initiatives de qualité et de nature innovante dans le domaine de la médiation culturelle. Malgré des obstacles financiers et politiques et des questions qui requièrent une attention particulière des autorités subventionnaires, le secteur ne manque pas d’enthousiasme et d’envie de collaborer avec les collègues des différentes communautés. Cette visite a éveillé notre curiosité et nous a donné envie de suivre l’évolution à venir des initiatives liégeoises. Il est possible que des liens aient été établis et que ceux-ci mènent à des partenariats. Vitamine C remercie tous les participants et intervenants pour la journée inspirante et se réjouit déjà de la prochaine rencontre ailleurs dans le pays !

Patrick Jordens a réalisé une étude préparatoire à Liège pour Vitamine C. Lisez l'article ici.